آموزش تگ های html

 

 

 

شرکت تجارت الکترونیک تارنما

http://www.zachgraeve.com/wp-content/uploads/HTMLWhiteBG2.jpg

 

 

مفتخریم که راستای آموزش نمایندگان و مشتریان عزیز حرکت مینماییم.

لذا بر خود واجب دانستیم تا آموزشی مختصر از تگ های html را در اختیارتان قرار دهیم

 در متن زیر تگ هایی که در آن ها new به کار رفته است . مربوط به html 5 می باشد

 

HTML پایه و اساس

 

           تگ

                                                                       توضیحات

<!--...-->

یک نظر را تعریف می کند

<!DOCTYPE> 

نوع سند را تعریف می کند

<a>

یک هایپر لینک را تعریف می کند

<abbr>

یک مخفف را تعریف می کند

<acronym>

Not supported in HTML5.
یک آکرونبوم(سرنام) را تعریف میکند (کلماتی که از حرف اول چند کلمه ترکیب شود)

<address>

اطلاعات تماس برای مالک/نویسنده یک سند را تعریف می کند

<applet>

Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
یک اپلت جاسازی شده را تعریف می کند.

<area>

یک ناحیه داخل یک تصویر یا نقشه تعریف می کند

<article>New

یک مقاله را تعریف می کند

<aside>New

محتوایی سوای محتوای صفحه را تعریف می کند

<audio>New

محتوایی صوتی را تعریف می کند

<b>

متن ضخیم را تعریف می کند

<base>

URL یا هدف پایه را برای تمام URLهای مرتبط در یک سند ، تعریف می کند

<basefont>

Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
یک رنگ ، اندازه و فونت پیش فرض برای تمام متن داخل یک سند مشخص می کند

<bdi>New

قسمتی از متن که باید در یک مسیر متفاوت از سایر قسمتهای متن ، ویرایش شود را جدا می کند

<bdo>

لغو جهت متن فعلی

<big>

Not supported in HTML5.
متن بزرگ را تعریف می کند

<blockquote>

بخشی را تعریف می کند که از منبع دیگری نقل قول شده است

<body>

بدنه اسناد را تعریف می کند

<br>

یک خط خالی را تعریف می کند

<button>

یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند

<canvas>New

برای طراحی گرافیکی از طریق برنامه نویسی استفاده می شود(معمولا جاوا)

<caption>

عنوان یک جدول را تعریف می کند

<center>

Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
متن وسط چین را تعریف می کند

<cite>

عنوان یک کار را تعریف می کند

<code>

قسمتی از کد کامپیوتر را تعریف می کند

<col>

خواص ستون برای هر ستون مشخص در داخل یک عنصر<colgroup>را مشخص می کند

<colgroup>

یک گروه از یک یا بیش از یک ستون را در یک جدول برای قالب بندی مشخص می کند

<command>New

یک دکمه فرمان تعریف میکند تا یک کاربر بتواند درخواست کند

<datalist>New

یک لیست از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل های ورودی مشخص می کند

<dd>

شرحی از یک بخش در یک لیست تعریف را تعریف می کند

<del>

متنی که از سند پاک شده است را تعریف می کند

<details>New

جزئیات اضافه که کاربر بتواند آن را ببیند یا پنهان کند را تعریف می کند

<dfn>

یک ترم را تعریف می کند

<dir>

Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
یک لیست راهنما تعریف می کند

<div>

یک بخش در سند را تعریف می کند

<dl>

یک لیست تعریفی را تعریف می کند

<dt>

یک ترم (یک بخش) را در لیست تعریف ، تعریف می کند

<em>

یک متن تاکید شده را تعریف می کند

<embed>New

یک ظرف برای یک برنامه اپلیکیشن خارجی (غیر HTML) تعریف می کند

<fieldset>

عناصر مرتبط را در یک لیست گروه بندی می کند

<figcaption>New

یک عنوان برای عنصر<figure>تعریف می کند

<figure>New

محتوای جامع را مشخص می کند

<font>

Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
فونت ، اندازه و رنگ را برای متن تعریف می کند

<footer>New

یک پا نوشت برای یک سند یا بخش تعریف می کند

<form>

فرم هایHTML برای ورودی های کاربر تعریف می کند

<frame>

Not supported in HTML5.
یک پنجره (یک فریم) درون فریم ، تعریف می کند

<frameset>

Not supported in HTML5.
مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند

<h1>to<h6>

سرفصل های HTML را تعریف می کند

<head>

اطلاعاتی در مورد سند تعریف می کند

<header>New

یک سربرگ برای یک سند یا بخش تعریف می کند

<hgroup>New

عناصر سربرگ گذاری را (<h1>تا<h6>) گروه بندی می کند

<hr>

تغییر موضوعی در متحوا را تعریف می کند

<html>

ریشه یک سند HTML را تعریف می کند

<i>

بخشی از متن را در یک صدا یا حالت متناوب ، تعریف می کند

<iframe>

یک فریم درون خطی را تعریف می کند

<img>

یک تصویر را تعریف می کند

<input>

کنترل های ورودی را تعریف می کند

<ins>

یک متن قرار داده شده در یک سند را تعریف می کند

<kbd>

ورودی کیبورد را تعریف می کند

<keygen>New

یک فیلد مولد جفت کلید را تعریف می کند

<label>

یک برچسب برای عنصر<input>را تعریف می کند

<legend>

یک عنوان برای یک عنصر<fieldset>,<figure>یا<details>تعریف می کند

<li>

یک آیتم از اقلام لیست را تعریف می کند

<link>

رابطه بین یک سند و یک منبع خارج از آن را تعریف می کند (غالبا در لینک کردن به استایل شیت استفاده می شود)

<map>

یک سمت کلاینت/مختصات تصویر را تعریف می کند

<mark>New

متن مشخص شده/هایلایت شده را تعریف می کند

<menu>

یک لیست/منو از دستورات را تعریف می کند

<meta>

فراداده ای در مورد سند HTML تعریف می کند

<meter>New

اندازه گیری عددی در محدوده شناخته شده را تعریف می کند

<nav>New

لینک های هدایت کننده را تعریف می کند

<noframes>

Not supported in HTML5.
یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که قاب را پشتیبانی نمی کنند ، تعریف می کند

<noscript>

یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که سمت کلاینت را پشتیبانی نمی کنند ، تعریف می کند

<object>

یک آبجکت جاسازی شده را تعریف می کند

<ol>

یک لیست مرتب را تعریف می کند

<optgroup>

یک گروه از انتخاب های مرتبط را در یک لیست کشویی تعریف می کند

<option>

یک انتخاب را در یک لیست کشویی تعریف می کند

<output>New

نتیجه یک محاسبه را تعریف می کند

<p>

یک پاراگراف را تعریف می کند

<param>

یک پارامتر را برای یک آبجکت تعریف می کند

<pre>

یک متن تنظیم نشده را تعریف می کند

<progress>New

پیشرفت یک کار را نشان می دهد

<q>

یک کوتیشن کوتاه را تعریف می کند

<rp>New

آنچه را که در مرورگر هایی نشان داده می شود که حاشیه نویسی روبی را پشتیبانی نمی کند ، تعریف می کند

<rt>New

توضیح/ تلفظ حروف را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند

<ruby>New

حاشیه نویسی روبی را (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند

<s>

متنی را که دیگر درست نیست تعریف می کند

<samp>

خروجی نمونه ای از یک برنامه کامپیوتری را تعریف می کند

<script>

یک اسکریپت سمت کلاینت را تعریف می کند

<section>New

یک بخش در یک سند را تعریف می کند

<select>

یک لیست کشویی تعریف می کند

<small>

متن کوچک تر را تعریف می کند

<source>New

منابع متعدد رسانه ای را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video>و<audio>)

<span>

یک بخش در یک سند را تعریف می کند

<strike>

Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01.
متن خط خورده را تعریف می کند

<strong>

متن مهم را تعریف می کند

<style>

اطلاعات استایل را برای یک سند تعریف می کند

<sub>

متن زیرنویس دار را تعریف می کند

<summary>New

یک عنوان قابل مشاهده برای عنصر<details>تعریف می کند

<sup>

متن بالا نویس دار را تعریف می کند

<table>

یک جدول را تعریف می کند

<tbody>

محتوای بدنه را در یک جدول گروه بندی می کند

<td>

یک خانه در جدول تعریف می کند

<textarea>

یک کنترل چند ورودی را تعریف می کند (ناحیه متن)

<tfoot>

محتوای پانویس را در یک جدول گروه بندی می کند

<th>

یک خانه سربرگ در جدول تعریف می کند

<thead>

محتوای سربرگ را در یک جدول گروه بندی می کند

<time>New

یک تاریخ/زمان تعریف می کند

<title>

یک عنوان برای سند تعریف می کند

<tr>

یک سطر را در جدول تعریف می کند

<track>New

مسیر متن را برای عناصر رسانه ای تعریف می کند (<video>and<audio>)

<tt>

Not supported in HTML5.
D متن تله تایپ را تعریف میکند

<u>

متنی است که باید از نظر سبک نگارش متفاوت از متن معمولی باشد را تعریف می کند

<ul>

یک لیست نا مرتب تعریف می کند

<var>

یک متغیر تعریف می کند

<video>New

یک ویدئو یا فیلم تعریف می کند

<wbr>New

یک خط خالی ممکن تعریف می کند